گفت و گو با بهمن كاميار، تهيه كننده فيلم:

برای اکران «سد معبر» به مرگ گرفتند تا به تب راضی شدیم!

گروه سینمای ایران- نسرین بختیاری: «سد  معبر» که ۲۷ روز از زمان اکران آن می گذرد  و حد ود  یک میلیارد  فروش کرده، فیلمی کاملا متفاوت از فضایی است که محسن قرایی به عنوان کارگردان د ر «خسته نباشید » تجربه کرده است. در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی چند بار فیلم هایی از برخورد نامناسب مأموران سد معبر با د ستفروشان منتشر شد و واکنش های بسیاری به دنبال د اشت، اما همین، سوژه ای برای ساخت فیلم «سد  معبر» شد . این فیلم روایت زند گی مأموران سد  معبر شهرد اری است که مجبورند  برای مقابله با د ستفروشان خشونت به خرج د هند . بهمن کامیار به عنوان تهیه کنند ه از سختی های تولید  سد  معبر و شرایطی که فیلم د ر آن ساخته شد  صحبت کرد . او همچنین ضمن ابراز گلایه از زمان بد  اکران فیلمی قوی، به این اشاره کرد  که فکر نمی کرد ه است، با وجود تمام این مشکلات، اتفاقات غیرقابل پیش بینی ای نظیر زلزله و ناآرامی ها باعث شد  که فیلم بیش از بیش مورد  بی مهری قرار بگیرد . دقایقی با این تهیه کننده همراه شدیم تا درباره «سد معبر» صحبت کند .
 «سد  معبر» فضایی کاملا متفاوت با «خسته نباشید » د ارد  و آقای قرایی هم سراغ سوژه ای رفته است که از اولین فیلمش فاصله د اشت. «خسته نباشید » محیطی کاملا خلوت د اشت و واقعیت مواجهه با مرگ فرزند  را خیلی لطیف و نرم و با تصاویر چشم نواز کویر یاد آوری می کند ؛ اما انگار د ر «سد  معبر» قرار بود  واقعیت تلخ اجتماعی کاملا مستقیم و د ر محیطی شلوغ به مخاطب یاد آوری شود . چقد ر شما به عنوان یک تهیه کنند ه این نگاه را می پذیرید ؟
– من این زاویه نگاه را ند ارم که چرا آقای قرایی د ر فضای فیلم اولشان «خسته نباشید » حرکت نکرد ؛ بلکه معتقد م فیلمساز باید  بررسی کند  د ر د وران فیلمسازی خود  روی چه موضوعی حساسیت وجود  د ارد . محسن قرایی به عنوان کارگرد انی که پیشنهاد  نوشتن فیلمنامه «سد  معبر» را به سعید  روستایی د اد ، اتفاقات جاری د ر فیلم را اطراف زند گی خود  د ید ه است؛ یعنی د ر جایی زند گی می کند  که د ستفروشانی د ر آن محل همراه با مأموران شهرد اری وجود  د ارند . د ر آن زمان این موضوع مقابله با د  ستفروشی چند ان د ر فضای مجازی برجسته نبود  و قرایی طرحی را با توجه شناختی که از سعید  روستایی به خاطر ساخت فیلم کوتاه د اشته است، می د هد . هر کارگرد انی د ر هر د وره ای می تواند  متفاوت ظاهر شود  و کارگرد ان توانمند  کسی است که بتوانیم تنوع فیلمسازی او را ببینیم. اگر قرایی همان مسیر «خسته نباشید » یا «سد  معبر» را اد امه د هد ، ضعف است و فکر می کنم فیلم بعد ی اش احتمالا باز هم متفاوت از فضای «سد  معبر» است.
 ریتم این فیلم به نظر تند  و د یالوگ ها به نحوی است که وقتی مخاطب آن را می بیند ، د وست د ارد  د وباره ببیند  تا بتواند  این صحبت های سریع را هضم کند .
– این به فیلمنامه بر می گرد د  و به طور کلی آد م هایی که د ر فیلمنامه هستند ، خیلی حاضر جوابند  و فکر نمی کنند  و حرف می زنند . این د قیقا د ر فیلمنامه «ابد  و یک روز» هم وجود  د اشت و اگر فیلمنامه «ابد  و یک روز» را روی کاغذ بخوانید ، حرف است و یکی از د لایلی که سعید  روستایی د و سال نتوانست این فیلم را بسازد ، این بود  که می گفتند  این فیلمنامه سینما نیست و فقط حرف است، اما چیزی د ر آن می د ید  که د یگران نمی د ید ند  و بعد ها از همان فیلمنامه «ابد  و یک روز» ساخته شد . فیلمنامه «سد  معبر» هم خصیصه آد م هایی است که سعید  روستایی جهان و نگاه شان را خوب می شناسد . قبل از اینکه تهیه کنند ه فیلم شوم، قرایی با د و تهیه کنند ه د یگر تا مرحله پیش تولید  رفت و مشخص بود  که آشنایی کاملی با آد م ها و جهان فیلم د ارد . وقتی تهیه کنند گی کار را به عهد ه گرفتم، هیچ چیز تمام نشد ه ای د ر ذهن کارگرد ان وجود  ند اشت. روان بود ن فیلم از شناخت کارگرد ان نسبت به فیلمنامه سرچشمه می گیرد .
 «سد  معبر» از مسائل و مشکلات طبقه پایین و ترس از د ست د اد ن شغل صحبت می کند  و د ر عین حال به شیوه ای ساخته شد ه که وجه مستند گونه و واقعی د اشته باشد .
– تا بخش هایی حد اقل تا د قیقه ۱۵ و ۲۰ فیلم که برخورد  مأموران با د ستفروشان را می بینیم، مستند گونه است؛ چون قصه باید  به سمت باورپذیری پیش می رفت؛ یعنی اگر شیوه ساخت به سمت و سویی غیر از این می رفت، مرد م استقبال نمی کرد ند ، چون صد ها نمونه این نوع برخورد ها را د ر موبایل های خود  د ید ه بود ند . انتخاب این نوع و شیوه ساخت، بسیار د رست و البته سخت است.
 فکر نمی کنید  د ر بخش هایی ممکن است اغراق شد ه باشد ؟
– اغراق نیست و از طرفی هم نمی خواهم بگویم همیشه برخورد  با د ستفروشان به این شکل خشن است. موقعیتی است که قاسم د ر آن قرار می گیرد  و د وستش به او اتهامی می زند  که احتمالا از د ستفروشان رشوه می گیری که برخورد ی با آن ها نمی کنی. قاسم هم به د وستش می گوید  من بساط چه کسی را جمع کنم که باور کنی رشوه نگرفته ام. بنابراین، وقتی قاسم د ر معرض چنین اتهامی قرار می گیرد  و می خواهد  خود  را مبرا کند ، بیش از آنچه معمولا برخورد  می کند ، واکنش نشان می د هد . بنابراین، اگر فکر می کنید  اغراق به نظر می رسد ، به د لیل موقعیت خاصی است که قاسم د ر آن قرار گرفته است.
 فیلمنامه «سد  معبر» از اول تا آخر سرشار از تنش و د رگیری است و تا مخاطب می آید  از د ید ن یک صحنه پرتنش فارغ شود ، بلافاصله تنش و د رگیری بعد ی اتفاق می افتد . به عنوان تهیه کنند ه نگران این نبود ید  که مخاطب از د ید ن این سطح از تنش خسته شود ؟
– د ر این مسأله هم سلیقه و هم قانون حاکم است؛ یعنی قانون سینما به ما می گوید  اگر قرار است فیلمی بسازیم که د ر آن قرار است اتفاقات فراوانی بیفتد ، د ر بخشی هم باید  به مخاطب فرصت نفس کشید ن د اد . ممکن است د ر این فیلمنامه کمتر به این موضوع بها د اد ه شد ه باشد ، اما یکی از امتیازات فیلم نیز این می تواند  باشد  که از ابتد ا تا انتهای فیلم د رگیر ماجراهای مختلف هستیم. د ر این میان نمی توانیم نقش تد وین سپید ه عبد الوهاب را از نظر د ور کنیم و این ریتم حاصل تلاش کارگرد ان، فیلمنامه نویس و تد وینگر است. به عنوان تهیه کنند ه نگران این بود م که شاید  مخاطبان توان هضم این میزان تنش را ند اشته باشند  و با پایان آن موافق نباشند . د ر نمایش های فیلم که برای بعضی از منتقد ان مطرح کرد یم، یاد م می آید  مرحوم علی معلم این مسأله را گوشزد  کرد  که شاید  احتیاج باشد  برای مخاطب کمی فرصت نفس کشید ن بگذارید .
 برای د رآورد ن صحنه های زد  و خورد  و شلوغ احتمالا با مشکلاتی هم رو به رو بودید .
– مشکلات تولید ی فیلم خیلی زیاد  بود . لوکیشنی که قرار بود  فیلم د ر آن روایت شود ، واقعا مربوط به د ستفروشان و ایام فیلمبرد اری همزمان با فصل گرما و مرد اد ماه بود . این وضعیت برای مد یر تولید  و به خصوص سجاد  رحیمی سخت بود .
 حامد بهد اد  یکی از بازیگرانی است که با ریتم تند  صحبت و عصبیت خاصی که د ارد ، به این نقش نزد یک است، اما شاید  تکراری به نظر برسد .
– حامد بهداد  انتخاب اول آقای قرایی بود  و د ر انتخاب بازیگر کارگرد ان کاملا آزاد  بود  و ما هیچ د خالتی ند اشتیم. سابقه د وستی من با حامد  بهد اد  زیاد  است و از نظرم برای این نقش مناسب بود  و همان ایام تماس گرفتم که د ر کاناد ا بود  و با هم تلفنی صحبت کرد یم و حتی قرارد اد  هم نبست و آمد  کارش را شروع کرد . او مشتاقانه برای این نقش آمد  و تمام انرژی خود  را صرف کرد  و یکی از د رخشان ترین بازی های خود  را ارائه د اد . تبحر کارگرد ان کمک کرد  که حامد  را از آنچه همه ما انتظار د اشتیم، د ور کند  و شاهد  بازی تکراری نبود یم.
 چه بی مهری هایی نسبت به فیلم صورت گرفت و آیا شنید ید  که برچسب های تلخ و سیاه به آن بزنند ؟
– برچسب تلخی و سیاهی روی فیلم نزد ند ، چون شاهد  موضوعاتی هستیم که برای نسل امروز ما اتفاق می افتد ، اما بی مهری ها نسبت به این فیلم، کم نبود . ناد ید ه گرفتن فیلم، حامد  بهد اد  و محسن قرایی د ر جشنواره فجر و ند اد ن فرصت خوب برای اکران از جمله بی مهری هایی بود  که نسبت به فیلم صورت گرفت.
 از اکران فیلم راضی هستید ؟
– از زمان اکران و برخورد ی که با ما د اشتند ، راضی نیستیم و حق این فیلم به خوبی ادا نشد . این فیلم باید  د ر یک زمان خوب و با یک سرگروه قوی کار خود  را شروع می کرد  و مطمئن باشید  اگر شرایط خوبی برای فیلم فراهم می شد ، اکران موفقی را پشت سر می گذاشت. د ر بد ترین زمان ممکن فیلم ما اکران شد  و اتفاقاتی که ممکن است ۳۰ سال یکبار رخ د هد ، روز شروع اکران ما به وقوع پیوست. ناآرامی ها، زلزله تهران، آلود گی هوا و تعطیلات، فیلترشد ن تلگرام و بسته بود ن د ست ما برای تبلیغات جزو همه اتفاقاتی بود  که د ر این مد ت رخ د اد . مرد م هم با توجه با اتفاقاتی که افتاد  د ل و د ماغ این را ند اشتند  که به سینما بروند . اگر د و هفته اول کم فروغ باشد ، سینماد ار برای ما صبر نمی کند  و سانس های آن را کم می کند . از طرفی بروید  تحقیق کنید  د ر کد ام د وره، همزمان ۳۰ فیلم روی پرد ه می رود . می خواستیم از اکران انصراف بد هیم، اما از د ورنمایی که برای ما ترسیم شد ، ترسید یم!.. گفتند  اگر انصراف د هید ، احتمال اینکه اصلا فیلم اکران نشود ، وجود  د ارد  چون ما سال آیند ه ۱۷۰ تا فیلم د اریم و چهل فیلم از امسال و بیش از صد  فیلم هم سال آیند ه تولید  می شود  و ممکن است فیلم شما اکران نشود . د ر واقع به مرگ گرفتند  که به تب راضی شد یم، اما حدس نمی زد یم این همه اتفاق د ر این مد ت بیفتد .

اشتراک گذاری در:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *