نگاهی به دو فیلم جشنواره امسال فجر

سامان سالور
«سرو زیر آب» هیاهوی بسیار برای هیچ
«سرو زیر آب» که با حمایتهای مختلف و پس از شش هفت سال توسط فیلمسازی که پیش از این ثابت کرد ه بود  شخصیتها و فضاسازی جنگ و د استانهایش را می شناسد  و به آن عِرق و علاقه د ارد ، خیلی موفق نشان نمی د هد ؛ د لایل این عد م موفقیت بیش از هرچیز به فیلمنامه باشه آهنگر بر می گرد د ؛ قصه ظاهراً د استان د و براد ر (بابک حمید یان و رضا بهبود ی) است که د ر معراج مرکزی شهد ای اهواز کار می کنند ؛ یکی جوان و پرشر و شور و پر انرژی(حمید یان) و د یگری اهل تفکر و تعقل و آرامش(بهبود ی)، اولی معتقد  است که باید  هر پیکر بی نام و گمنامی را به خانواد ه هایی که عزیزشان را د ر جنگ از د ست د اد ه اند  تحویل د اد  تا حتی به شکل مقطعی آرام گیرند  و د ومی با مخالفت با این تفکر بیش از هر چیز به د نبال حقیقت و واقعیت است؛ د ر این راه البته د استان اصلی یعنی معارض پید ا کرد ن پیکر سیاوش و اختلاف بین د و خانواد ه یکی؛ سنتی و سخت از لرستان و د یگری روشن فکر و با سعه صد ر و زرتشتی از یزد ؛ پر از ایراد  و اشکال و مشکل است و د استانکهای فیلمنامه نیز به هیچ عنوان کمکی به فیلم نمی کند ؛ افزون بر این از بازیهای متوسط(با اغماض) بازیگران که گاهی اوراَکت و بی منطق و بد ون حفظ راکورد  می کند  تا لهجه های من د رآورد ی عجیب و غریب( نگارند ه خود  به د لیل آشنایی با لهجه آن منطقه؛ ایراد های بزرگی به لهجه های بازیگران وارد  می د اند )؛ تا جاییکه د ر منطقه لرستان هر کد ام از شخصیتها با یک لهجه د یالوگ می گوید  و د ر این بین شاید  هوشمند انه ترین کار را ستاره اسکند ری کرد ه که اصولن د ر سرتاسر فیلم حرف نزد ه است؛د ر عین تعجب، فیلمبرد اری با نور و رنگ د رخشان و امروزی و طراحی صحنه پر ایراد  و حاشیه صوتی غالباً ساکت نیز د ر عین ناباوری هیچ کمکی به فضاسازی و اتمسفر کار نمی کند (د ر فیلمهای قبلی فیلمساز این چند  عنصر بسیار به موفقیت فیلمهای باشه آهنگر کمک کرد ه بود ) و حضور تلفن و تلویزیون قد یمی و وید ئوی تی سون به نوبه خود  نمی تواند  به د اد  فیلم برسد .
جالب اینکه د ر قسمتی از فیلم، فیلمنامه نویس سؤال اغلب تماشاچیان را از زبان یکی از پرسوناژها از شخصیتی د یگر می پرسد  که چرا تا به حال که سه بار خانواد ه سیاوش که از لرستان آمد ه اند  هیچ وقت اشاره ای به عمل کلیه و جای عمل د ر پیکر شهید  نشد ه است.
رفت و آمد های تکراری بد ون پیشرفت عناصر د راماتیک بین یزد  و لرستان؛ حضور شخصیتهای فرعی مزاحم؛ شهید  شد ن ناگهانی و بی مقد مه براد ر بزرگتر و تحول آنی و بد تر از آن پشیمانی براد ر کوچکتر برای جا زد ن پیکر براد ر به جای پیکر سیاوش به خانواد ه زرتشتی یزد ؛مخالفت بد ون منطق براد ر سیاوش د ر لرستان؛ سکوت عجیب زن سیاوش که د ر لرستان زند گی می کند ؛ و نهایتن زمان طولانی و ریتم کند  از بزرگترین ایراد های فیلم است.
به هر حال و د ر نهایت باشه آهنگر پس از چند  سال د وباره د و موضوع را ثابت کرد  که یکی مثبت و د یگری منفی است:
اول اینکه: می توان بد ون شلیک گلوله یا حتی شنید ن آژیر خطر یا مارش نظامی فیلم جنگی یا فیلمی د ر رابطه با جنگ و د استانهای حاشیه ایش ساخت…
و د وم اینکه: هرگز امکانات فراوان ،تولید  بزرگ و لوکیشن های زیاد  و پرطمطراق و عوامل اسمی و هنروران زیاد  سبب موفقیت و ماند گاری فیلم نخواهد  شد .
دارکوب؛ تلخ و بالغ
فیلم با قصه ای که ممکن است د ر ابتد ا به نظر تکراری برسد  به قد ری د ر ارائه تصویر د رست و رعایت جزییات موفق عمل می کند  که د ر انتهای فیلم شما یک پایان تلخ را بر تلخی بی پایان ترجیح د اد ه و با قصه فیلم و آد مهایش ارتباط برقرار می کنید ؛ سومین(اگر اشتباه نکنم) تجربه مشترک تیم شعیبی و محمود  رضوی به عنوان کارگرد ان و تهیه کنند ه به شد ت تأثیرگذار و موفق از کار د ر آمد ه و د رصد  عمد ه ای از این تأثیرگذاری را مد یون بازی های خوب؛ به اند ازه و قابل باور بازیگرانش است که با هد ایت و د کوپاژ و پلان بند ی به هنجار کارگرد ان کامل شد ه و به بلوغ رسید ه است.تد وین خوب و با ریتم مناسب که تمپو و ریتم فیلم را تا لحظه آخر حفظ می کند ؛ بعلاوه فیلمبرد اری د ر خد مت انتقال معنای فیلم و چهره پرد ازی پرزحمت و رئال د ارکوب نیز از مهمترین ویژگی های فیلم است.برگ برند ه فیلم اما بازی قابل تأمل و پرزحمت سارا بهرامی است که می تواند  برایش موفقیتی عالی و جایگاهی د رست به وجود  آورد ؛ بازیهای به اند ازه د و شخصیت اصلی د یگر یعنی امین حیایی و مهناز افشار و د قت د ر انتقال حس ها د ر نوع و جنس سایر بازیگران(حتی ایفاگران نقش های فرعی) نیز از نکات برجسته و قابل تأمل د ارکوب است.فیلمی اجتماعی و تلخ (امید وارم به سیاهنمایی محکوم نشود !!!) که سعی کرد ه اجزا و جزییاتش را همپایه اصول و اصالتش حفظ کند  و د ر این بین به نظر موفق عمل کرد ه است.
تنها و د ر این بین د ر مورد  نقاطی که قوت چند انی ند ارند  می توان به حضور معمولی هاد ی حجازی فر د ر نقش براد ر زن معتاد ،حاشیه صوتی بد ون عمق و تخت فیلم و نهایتا عنوان عجیب فیلم اشاره کرد  که نگارند ه هر چه فکر کرد  ارتباط عنوان فیلم با د استان و شخصیتهایش را متوجه نشد ؛(هر چند  که بالاخص د ر ارتباط با عنوان فیلم ؛ فیلمساز و تهیه کنند ه مختارند  اسمی را بر فیلم بگذارند  که هیچ ربطی با محتوایش ند ارد .

اشتراک گذاری در:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *