بهترين هاي دهه هاي 60، 70 و 80 نظرسنجي هاي بعدي باني فيلم هستند

«گوزنها» بهترين فيلم سينماي قبل از انقلاب به انتخاب منتقدان

بانی فیلم – گروه سينماي ايران ـ ساناز قنبري: سينماي قبل از انقلاب در يک بازه زماني تقريباً 30 ساله يعني از اواخر دهه بيست تا سال 57 توليداتي داشت که دربارهاش حرف و حديث بسيار است. بخش اعظم محصولات اين سينما با عنوان فيلمفارسي شناخته ميشد. فيلمهايي که از ديد منتقدان فاقد ارزشهاي سينمايي و واجد مضاميني مبتذل ارزيابي ميشدند. اين داوري در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب نيز تغيير کرد و وقتي صحبت از سينماي قبل از انقلاب به ميان ميآيد، داوري جمعي حکم به ابتذال اغلب توليدات اين دوران ميدهد. اما در دل همين سينما، فيلمهايي ساخته شدند که حکم استثنايي برقاعده را يافتند. آثاري متفاوت که حتي گذر زمان نيز نتوانسته خدشهاي بر آنها وارد سازد. وقتي تصميم گرفتيم سراغ منتقدان برويم و از آنها بخواهيم بهترينهاي سينماي قبل از انقلاب را برگزينند ميتوانستيم حدس بزنيم که چه آثاري بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند. ميتوان گفت اين نظرسنجي اگر با ترکيب متفاوتي از منتقدان حاضر نيز برگزار ميشد، در نتيجه نهايي تغيير چنداني حاصل نميشد. «گوزنها» که فيلم برگزيده منتقدان از سينماي قبل از انقلاب شده، 5 سال پيش در نظرسنجي ماهنامه فيلم، عنوان بهترين فيلم تاريخ سينماي ايران را کسب کرده و بديهي بود که وقتي انتخاب به قبل از انقلاب محدود شود هيچ فيلمي جز اثر درخشان کيميايي نميتواند در صدر فهرست بهترينها قرار گيرد. نکته جالب اينکه اغلب منتقدان 10 فيلم برترشان را از دل نهايتا 30 فيلم انتخاب کردهاند. دايرهاي محدود که ميتواند نشان دهنده موقعيت سينماي قبل از انقلاب نيز باشد که تعداد آثار قابل قبولش بسيار اندک بود. ميماند ذکر اين توضيح که آراي هوشنگ گلمکاني همان رايهاي سال 88 سردبير ماهنامه فيلم است که در شماره 400 اين نشريه به چاپ رسيده بود. به گفته گلمکاني آراي او تغييري نکرده و البته آنچه در انتخابهاي سردبير ماهنامه فيلم مشاهده ميکنيد بدون لحاظ کردن فيلمهاي پس از انقلاب اين منتقد ديرپا و با سابقه است.
 

رده بندي فيلم ها بر اساس امتياز

1- گوزن ها (مسعود کيميايي)               5/137
2 –  قيصر (مسعود کيميايي)                  5/110
3 – گاو (داريوش مهرجويي)                  5/107  
4- کندو (فريدون گله)                            100
5 – سوته دلان (علي حاتمي)                   5/83
6 – دايره مينا (داريوش مهرجويي)           77
7- آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)  5/72
8 – خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)            69
9 – فرار از تله (جلال مقدم)                   5/51
10 – تنگنا (امير نادري)                      50

رده بندي فيلم ها بر اساس تعداد راي
 

1- گوزن ها (مسعود کيميايي)               20
2 – گاو (داريوش مهرجويي)                  17  
 سوته دلان (علي حاتمي)                     17
4 –  قيصر (مسعود کيميايي)                 16
5- کندو (فريدون گله)                         15
6- آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي) 13
7- تنگنا (امير نادري)/ دايره مينا (داريوش مهرجويي)/ رگبار (بهرام بيضايي)         12

محسن آزرم:
1ـ خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)
2ـ يک اتفاق ساده ( سهراب شهيد ثالث)
3ـ دايره مينا (داريوش مهرجويي)
4ـ آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
5ـ خواستگار (علي حاتمي)
6ـ سوته دلان (علي حاتمي)
7ـ گزارش (عباس کيارستمي)
8ـ رگبار (بهرام بيضايي)
9ـ گوزن ها (مسعود کيميايي)
10ـ شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)


 احمد اميني (انتخابها براساس حروف الفبا است)
1ـ آرامش در حضور ديگران(ناصر تقوايي)
2ـ تنگنا(امير نادري)
3ـ چشمه(آربي آوانسيان)
4ـ خشت و آيينه(ابراهيم گلستان)
5ـ داش آکل(مسعود كيميايي)
6ـ درشکهچي(نصرت كريمي)
7ـ سه قاپ(زكريا هاشمي)
8ـ غريبه و مه(بهرام بيضايي)
9ـ گاو(داريوش مهرجويي)
10ـ مغولها(پرويز كيميايي)


 شاهين امين
انتخاب ها بدون ترتيب است.
1ـ خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)
2ـ گاو (داريوش مهرجويي)
3ـ قيصر (مسعود کيميايي)
4ـ گوزن ها (مسعود کيميايي)
5ـ سوته دلان (علي حاتمي)
6ـ رگبار (بهرام بيضايي)
7ـ کلاغ (بهرام بيضايي)
8ـ صبح روز چهارم (کامران شيردل)
9ـ شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)
10ـ فرار از تله (جلال مقدم)


 ماني باغباني
1ـ کندو (فريدون گله)
2ـ فرار از تله (جلال مقدم)
3ـبن بست (پرويز صياد)
4ـ بيتا (هژير داريوش)
5ـ حسن کچل (علي حاتمي)
6ـ سه قاپ (زکريا هاشمي)
7ـ گاو (داريوش مهرجويي)
8ـ گزارش (عباس کيارستمي)
9ـ خانه سياه است (فروغ فرخزاد)
10ـ خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)


 فريدون جيراني
1ـ پنجره (جلال مقدم)
2ـ سوتهدلان (علي حاتمي)
3ـ فرار از تله ( جلال مقدم)
4ـ گوزنها (مسعود کيميايي)
5ـ قيصر (مسعود کيميايي)
6ـ کندو (فريدون گله)
7ـ سلطان قلبها (محمدعلي فردين)
8ـ دلهره (ساموئل خاچيکيان)
9ـ غفلت (اسماعيل کوشان)
10ـ شبهاي تهران (شاپور ياسمي)


 شهرام جعفري نژاد
انتخاب ها بدون ترتيب و اولويت بندي نشده است. ضمن اينکه خودم را به انتخاب تنها يك فيلم از هر فيلمساز محدود کردم.
1ـ غريبه و مه (بهرام بيضايي)
2ـ گاو (داريوش مهرجويي)
3ـ آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
4ـ قيصر (مسعود کيميايي)
5ـ تنگنا ( امير نادري)
6ـ سوته دلان (علي حاتمي)
7ـ مسافر (عباس کيارستمي)
8ـ شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)
9ـ يک اتفاق ساده (سهراب شهيد ثالث)
10ـ فرار از تله (جلال مقدم)


مصطفي جلالي فخر
راستش اين است که همواره نگاهم به اين جور نظرسنجي ها، نگاهي بازيگوشانه بوده است؛ بازي ميان لحظه و حافظه و اين که واقعا اگر مي شد که الان دوباره همه شان را ببينيم، واقعا همين انتخاب ها را ليست مي کردم؟ بسياري از فيلم هاي پيشنهادي را اصلا نديده ام. از ميان آنها که ديده ام و گاهي ديدن شان به بيست سال قبل مي رسد، به مرور اين فيلم ها در همين لحظه به حافظه ام رسيد. هيچ فيلمي از مسعود کيميايي انتخاب نکردم، اما آنقدر بي انصاف نيستم که «گوزن ها» را از لحاظ سينمايي فيلم خوبي ندانم و بناي لجبازي هم ندارم. دليلم، دوست نداشتن جهان بيني آثار کيميايي است و تلاش براي قالب بندي شکيل لمپنيسم که به نظرم بدترين آفت فرهنگ اين سرزمين بوده و هنوز هم هست. و به همين دليل براي بهرام بيضايي احترام ويژه اي قائلم.
انتخاب ها (بدون ترتيب)
1ـ گاو (داريوش مهرجويي)
2ـ آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
3ـ طبيعت بي جان (سهراب شهيد ثالث)
4ـ رگبار (بهرام بيضايي)
5ـ سوته دلان (علي حاتمي)
6ـ غريبه و مه (بهرام بيضايي)
7ـ کلاغ (بهرام بيضايي)
8ـ چريکه تارا (بهرام بيضايي)
9ـ سازدهني (امير نادري)
10ـ مغول ها (پرويز کيمياوي)


عزيز ا… حاجي مشهدي
1- خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)
2- طبيعت بي جان (سهراب شهيد ثالث)
3- گاو (داريوش مهرجويي)
4- قيصر (مسعود کيميايي)
5- گوزن ها (مسعود کيميايي)
6- سوته دلان (علي حاتمي)
7- مسافر (عباس کيارستمي)
8- رگبار (بهرام بيضايي)
9- ساز دهني (امير نادري)
10- شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)


مسعود داودي
ـ گوزنها
ـ قيصر
ـ کندو
ـ دايره مينا
ـ تنگنا
ـ رگبار
ـ طوقي
ـ آرامش در حضور ديگران
ـ شازده احتجاب
ـ فرار از تله


خسرو دهقان
مجموعه فيلم هاي کمدي قبل از انقلاب
 مهرزاد دانش
1- خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)
2- مغول ها (پرويز کيمياوي)
3- دايره مينا (داريوش مهرجويي)
4- گاو (داريوش مهرجويي)
5- آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
6- قيصر (مسعود کيميايي)
7- شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)
8- رگبار (بهرام بيضايي)
9- کندو (فريدون گله)
10- بي تا (هژير داريوش)


 رضا درستکار
1ـ کندو (فريدون گله)
2ـ گزارش (عباس کيارستمي)
3ـ آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
4ـ دايره مينا (داريوش مهرجويي)
5ـ خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)
6ـ گوزن ها (مسعود کيميايي)
7ـ شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)
8ـ سوته دلان (علي حاتمي)
9ـ رگبار (بهرام بيضايي)
10ـ يک اتفاق ساده (سهراب شهيد ثالث)


 محسن سيف
مواجه با تجربه هاي جديد سينماي جهان و ايران انتخاب را دشوار مي کند، اما در مجموع يک فهرست جمع و جور از فيلم هاي پيش از انقلاب از کيفيت بالايي برخوردارند و با بهترين هاي امروز سينماي ايران شانه به شانه مي سايند. از جمله (انتخاب ها بدون ترتيب هستند):
1- خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)
2- گوزن ها (مسعود کيميايي)
3- گزارش ( عباس کيارستمي)
4- تنگنا (امير نادري)
5- خواستگار (علي حاتمي)
6- کندو (فريدون گله)
7- دايره مينا (داريوش مهرجويي)
8- سرايدار (خسرو هريتاش)
9- طبيعت بي جان (سهراب شهيد ثالث)
10- رگبار (بهرام بيضايي)


آنتونيا شرکا
1ـ  رگبار (بهرام بيضايي)
2ـ آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
3ـ قيصر (مسعود کيميايي)
4ـ گوزن ها (مسعود کيميايي)
5ـ گاو (داريوش مهرجويي)
6ـ بيتا (هژير داريوش)
7ـ سوته دلان (علي حاتمي)
8ـ خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)
9ـ يک اتفاق ساده (سهراب شهيد ثالث)
10ـ تنگنا (امير نادري)


تهماسب صلح جو
ترتيب بندي بر اساس تاريخ نمايش فيلم ها است
1- جاده مرگ (1342) اسماعيل رياحي
2- ضربت (1343) ساموئل خاچيکيان
3- گنج قارون (1344) سيامک ياسمي
4- قيصر (1348) مسعود کيميايي
5- گاو (1348) داريوش مهرجويي
6- صادق کرده (1351) ناصر تقوايي
7- کندو (1354) فريدون گله
8- گوزن ها (1354) مسعود کيميايي
9- سوته دلان (1356) علي حاتمي
10- دايره مينا (1357) داريوش مهرجويي


 روبرت صافاريان
1- گزارش (عباس کيارستمي)
2- دايره مينا (داريوش مهرجويي)
3- گاو (داريوش مهرجويي)
4- خداحافظ رفيق (امير نادري)
5- تنگنا (امير نادري)
6- يک اتفاق ساده (سهراب شهيد ثالث)
7- مسافر (عباس کيارستمي)
8- چشمه (آربي آوانسيان)
9- قيصر (مسعود کيميايي)
10- شوهر آهو خانم (داود ملاپور)


 احمد طالبي نژاد
1- گوزن ها (مسعود کيميايي)
2- قيصر (مسعود کيميايي)
3- گاو (داريوش مهرجويي)
4- دايي جان ناپلئون (تقوايي)
5- شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)
6- مغول ها (پرويز کيمياوي)
7- حسن کچل (علي حاتمي)
8- کلاغ (بهرام بيضايي)
9- طبيعت بي جان (سهراب شهيد ثالث)
10- تنگنا (امير نادري)


 جواد طوسي
1- گوزن ها (مسعود کيميايي)
2- قيصر (مسعود کيميايي)
3- کندو (فريدون گله)
4- فرار از تله (جلال مقدم)
5- داش آکل (مسعود کيميايي)
6- دايره مينا (داريوش مهرجويي)
7- آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
8- تنگنا (امير نادري)
9- سوته دلان (علي حاتمي)
10- رگبار (بهرام بيضايي)


شاهين شجري کهن
1ـ کندو (فريدون گله)
2ـ تنگنا (امير نادري)
3ـ گاو (داريوش مهرجويي)
4ـ خشت و آيينه ( ابراهيم گلستان)
5ـ آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
6ـ سوته دلان (علي حاتمي)
7ـ قيصر (مسعود کيميايي)
8ـ رگبار (بهرام بيضايي)
9ـ گوزن ها (مسعود کيميايي)
10ـ شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)


هوشنگ گلمكاني
به ترتيب حروف الفبا
1- آرامش در حضور ديگران(ناصر تقوايي)
2- تنگنا(امير نادري)
3- كندو(فريدون گله)
4- گاو(داريوش مهرجويي)
5- گوزن ها(مسعود كيميايي)
و: دايي جان ناپلئون(ناصر تقوايي)
اون شب كه باران اومد(كامران شيردل) آقاي هالو(داريوش مهرجويي) ، قيصر(مسعود كيميايي)، و خشت و آيينه(ابراهيم گلستان)


 بهزاد عشقي
انتخاب هايي که دارم بدون ترتيب و اولويت بندي است.
1- گاو (داريوش مهرجويي)
2- گوزن ها (مسعود کيميايي)
3- داش آکل (مسعود کيميايي)
4- دايره مينا (داريوش مهرجويي)
5- چشمه (آربي آوانسيان)
6- ساز دهني (امير نادري)
7- نفرين (ناصر تقوايي)
8- غريبه و مه (بهرام بيضايي)
9- سوته دلان (علي حاتمي)
10- گزارش (عباس کيارستمي)


شاپور عظيمي
1ـ گوزنها (مسعود کيميايي)
2ـ قيصر (مسعود کيميايي)


علي عمادي
گوزنها
قيصر
داش آکل
کندو
سوته دلان
آقاي هالو
خاک
سفر سنگ
آرامش در حضور ديگران
تنگنا
شازده احتجاب


سعيد مروتي
با احترام به ناصر تقوايي، بهرام بيضايي، امير نادري، فريدون گله، داريوش مهرجويي، جلال مقدم، بهمن فرمان آْرا و علي حاتمي، بهترين كارگردان قبل از انقلاب، با فاصله اي قابل توجه، مسعود كيميايي است و طبيعي است كه آثار اين فيلمساز حضور پر رنگي در فهرست انتخابي ام داشته باشد.
1- گوزنها (مسعود کيميايي)
2- قيصر (مسعود کيميايي)
3- داش آکل (مسعود کيميايي)
4- کندو (فريدون گله)
5- فرار از تله (جلال مقدم)
6- تنگنا (امير نادري)
7- دايره مينا (داريوش مهرجويي)
8- گزارش (عباس کيارستمي)
9- رگبار (بهرام بيضايي)
10- سوته دلان (علي حاتمي)


 مسعود مهرابي
انتخاب ها بدون ترتيب است.
1- خشت و آيينه (ابراهيم گلستان)
2- مغول ها (پرويز کيمياوي)
3- طبيعت بي جان (سهراب شهيد ثالث)
4- گاو (داريوش مهرجويي)
5- آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايي)
6- گوزن ها (مسعود کيميايي)
7- سوته دلان (علي حاتمي)
8- گزارش (عباس کيارستمي)
9- کلاغ (بهرام بيضايي)
10- شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)


پرويز نوري:
هر سال که مي گذرد بنا به گذر زمان بارها ديدن فيلم هاي برتر عمر، هميشه انتخاب ها دچار تغيير مي شود. بعضي از فيلم ها به مرور زمان رنگ باخته اند و از ليست خارج مي شوند، اما برخي هم بر جا ايستاده اند و همچنان بهترين هاي زندگي ما هستند. نمي دانم اين انتخاب ها سال ديگر هم همينطور برقرار خواهد ماند يا اگر زنده بمانيم درباره شان جور ديگري خواهيم انديشيد.
1- گوزن ها (مسعود کيميايي)
2- گاو (داريوش مهرجويي)
3- قيصر (مسعود کيميايي)
4- دايره مينا (داريوش مهرجويي)
5- سوته دلان (علي حاتمي)
6- طبيعت بي جان (سهراب شهيد ثالث)
7- فرار از تله (جلال مقدم)
8- شوهر آهو خانم (داود ملاپور)


عباس ياري
1- طوقي (علي حاتمي)
2- ضربت (ساموئل خاچيکيان
3- کندو (فريدون گله)
4- مسافر (عباس کيارستمي)
5- فرار از تله (جلال مقدم)
6- نازنين (عليرضا داود نژاد)
7- درشکه چي (نصرت ا… کريمي)
8- گوزن ها (مسعود کيميايي)
9- دايره مينا (داريوش مهرجويي)
10- شازده احتجاب (بهمن فرمان آرا)

اشتراک گذاری در:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *