وقتى تهران «هنر »را تبلیغ کرد

١- اردیبهشتى ترین تهران را از خاطر نخواهیم برد: ١۶ تا ٢۵ اردیبهشت که به همه شهر، رنگ هنر پاشیده شد و به هر سوى که سر مى چرخاندى یک شاهکار هنرى نگاهت را نوازش مى داد؛باور کنید از همین الان، دلم براى چنان تهرانى تنگ شده است. ٢- تهران، شلوغ تر از همیشه است،…