جشنواره فيلم چشم‌انداز واقعی (Vision de Réel)

فیلمساز ایرانی در جمع داوران فستیوال سوییسی

4 ماه پیش
مجید موثقی برای دومين بار در جمع داوران جشنواره فيلم چشم‌انداز واقعی (Vision de Réel) قرار گرفت. به گزارش رسیده، «اینترفیلم-Inter-Film » در جشنواره‌های الفدنیا يك تيم داوری مستقل دارد که جایزه پنج هزار فرانکی این بخش به فیلمی معناگرایانه تعلق می‌گیرد که قادر باشد به ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات