سعدی سخنگوی اخلاق ایرانیان است

1 اردیبهشت , 1400
محمد دهقانی، استاد ادبیات فارسی و ادیب و پژوهشگر معتقد است، سعدی معلم اخلاق ایرانیان نیست و تنها سخنگوی این تفکر بوده است. به گزارش ایرنا، «سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست!» این توصیفی است که مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی معروف به سعدی شیرازی و شیخ اجل، درباره ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات