شنا در مسیری عمیق‌تر

23 اردیبهشت , 1400
یادداشتی بر فیلم «شنای پروانه» ساخته محمد کارت رحمت امینی* مهم‌ترین امتیاز فیلم شنای پروانه گام نهادن در هزارتوی زندگی اراذل و اوباشی است که هر از چندگاه اخبار لات بازی و جرم و جنایتشان را در صفحات حوادث می بینیم و می خوانیم و همچنین خلق فیلمنامه ای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات